Algemene voorwaarden Op Scherp

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63272598.

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Op Scherp: De vennootschap onder firma ‘Op Scherp’, gevestigd te Groningen.
  2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met Op Scherp een Overeenkomst heeft gesloten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
  3. Partijen: Opdrachtgever en Op Scherp tezamen.
  4. Overeenkomst: De door Partijen voor akkoord ondertekende offerte of opdrachtbevestiging.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden vastgesteld en gelden alleen voor de Overeenkomst waarvoor dit is afgesproken. 


Artikel 2. Offertes en Overeenkomst 

 1. Alle offertes van Op Scherp zijn vrijblijvend en geldig tot en met de in de offerte aangegeven datum. 
 2. Op Scherp kan niet aan zijn offertes worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Op Scherp de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte, retour heeft ontvangen.
 5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten een specifieke, schriftelijk overeengekomen dienst en eindigt van rechtswege zodra Op Scherp de dienst heeft verricht.


Artikel 3. Uitvoering Overeenkomst

 1. Op Scherp zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 2. Alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Op Scherp zien op een inspanningsverplichting, tenzij in de Overeenkomst Op Scherp uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 3. In alle gevallen waarin Op Scherp dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Op Scherp voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft, beschikbaar te stellen. 
 5. De uitvoering van de voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 6. Overeengekomen uitvoeringstermijnen ten gunste van de Opdrachtgever, zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen.
 7. Op Scherp is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en dit afzonderlijk te factureren.


Artikel 4. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen, aan te vullen en/of de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst schriftelijk aanpassen.
 2. Indien Op Scherp op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed op basis van nacalculatie. Op Scherp is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. 
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid de overeengekomen leveringstermijn kan worden beïnvloed.


Artikel 5. Vergoeding en betaling

 1. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, verkeerd hij van rechtswege in verzuim.
 3. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Op Scherp, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag.


Artikel 6. Opschorting en ontbinding

 1. Op Scherp is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
  1. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Overeenkomst;
  2. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens Op Scherp zal (kunnen) voldoen;
  3. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is.
  4. Zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht. 


Artikel 7. Tussentijdse opzegging

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
 2. Op Scherp is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 6:258 BW.
 3. Deze onvoorziene omstandigheden dienen tot gevolg te hebben dat van Op Scherp naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid uitvoering van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.


Artikel 8. Overmacht

 1. Indien Op Scherp zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) of niet behoorlijk kan nakomen wegens overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Op Scherp in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Op Scherp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Op Scherp niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert, arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Op Scherp bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk kan voldoen, mag hij de al verrichte werkzaamheden apart factureren.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Op Scherp is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Op Scherp niet zorgvuldig en deskundig de Overeenkomst heeft uitgevoerd, terwijl dit wel van hem verwacht had mogen worden.
 2. Op Scherp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Op Scherp is uitgegaan van, door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Op Scherp is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van of door de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. Op Scherp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Op Scherp tegen en stelt Op Scherp schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.


Artikel 10. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die voor deze Overeenkomst worden verzameld. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden. 
 2. Op Scherp is gerechtigd tot het geanonimiseerde vermelden van de verrichte werkzaamheden uit de Overeenkomst op zijn website en aan (potentiële) klanten van Op Scherp, alsmede ter indicatie van de ervaring van Op Scherp.


Artikel 11.Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen, gaan alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde zaken over op de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling aan Op Scherp. Opdrachtgever vrijwaart Op Scherp tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de grond dat dit inbreuk maakt op enig recht van die derde.


Artikel 12. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of de factuur dienen schriftelijk en binnen 14 dagen na het einde van de Overeenkomst bij Op Scherp gemeld te worden.


Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Op Scherp van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Op Scherp is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Op Scherp en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige Overeenkomst.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 6. Deze voorwaarden treden op 4 juni 2021 in werking.